حفاظت فیزیکی

۰۵

تیر

حفاظت فیزیکی

سیستم حفاظت پیرامونی حصار الکتریکی حفاظت های الکتریکی یکی از قوی ترین و پیشرفته ترین سیستم های بازدارنده ورود غیرمجاز و شناسایی محل ورود غیرمجاز، به اماکن حفاظت شده می باشد. این روش قابل استفاده به صورت تنها و یا در کنار حفاظ های معمولی نصب شده نیز می باشد. در این روش سیم های فولادی که […]