ارشیو الکترونیکی

۰۵

تیر

آرشیو الکترونیکی

پیاده سازی و اجرای پروژه های اسکن اسناد و آرشیو الکترونیکی و ثبت داده به منظور حفظ اطلاعات هر سازمان بایستی اسناد و مدارک خود را از حالت فیزیکی به کامپیوتری تبدیل کند . EDMS یک سیستم نرم افزاری برای سازماندهی و ذخیره سازی انواع مختلف از اسناد کامپیوتری است که یا از اول به صورت الکترونیکی […]